ચોપડીના દાખલા ખોટા પડે તો પો’ચી વળાય સાહેબ

ચોપડીના દાખલા ખોટા પડે તો પો’ચી વળાય

સાહેબ,

ગણિત લાગણીનું ખોટું પડે ત્યારે જિંદગી ગોટાળે ચડે…