ભલે પ્રેમ ના કરો પણ

ભલે પ્રેમ ના કરો પણ નફરત કરો છો

અમે તેમાં ખુશ છીએ.