વાંક લીમડા નો નથી કે એ કડવો છે

વાંક લીમડા નો નથી કે એ કડવો છે,

સાલી જીભ ને જ મીઠાશ ગમે છે.