હ્રદય થી નમવું જરુરી છે સાહેબ

હ્રદય થી નમવું જરુરી છે સાહેબ
ખાલી માથું નમાવવા થી
ભગવાન નથી મળતા.